Privacy & algemene voorwaarden.

Privacy & algemene voorwaarden.

Onze algemene voorwaarden en privacyverklaring vindt u hieronder: 

Algemene voorwaarden:

Artikel 1: algemene informatie;

Motion Center BVBA, met ondernemingsnummer BE 0561.939.608 en met maatschappelijke zetel te 3300 Tienen, Gilainstraat 61-63 is een groepspraktijk waar klanten en patiënten terecht kunnen voor kinesitherapie, logopedie, audiologie, ergotherapie, physical training, voedingsadvies, psychotherapie, trajectbegeleiding en groepslessen.


Artikel 2: toepasselijkheid;

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door Motion Center ten aanzien van haar klanten en patiënten.

Door de samenwerking met Motion Center aanvaarden de klanten en patiënten deze algemene voorwaarden.


Artikel 3: aard verbintenissen Motion Center;

Op de kinesitherapeuten, psychologen en coaches bij Motion Center rust een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.  De dienstverlening wordt naar best vermogen en met de beste zorg uitgevoerd met in achtneming van het op de dienstverleners rustende beroepsgeheim.


Artikel 4: informatie en wijzigingen;

De op de website en folders van Motion Center vermelde informatie wordt zo accuraat en actueel mogelijk weergegeven, maar is slechts informatief en onder voorbehoud van eventuele onjuistheden of onvolledigheden.

Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Motion Center behoudt zich het recht voor om haar aanbod van diensten ten allen tijde te wijzigen.


Artikel 5: aansprakelijkheid;

Motion Center is niet aansprakelijk voor schade aan, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen of geld of voor schade aan personen, door welke oorzaak ook, van klanten of patiënten tijdens hun behandeling bij Motion Center.


Artikel 6: betaling en aanwassen;

Prestaties van de kinesitherapeuten zijn contant betaalbaar met bancontact op de maatschappelijke zetel van Motion Center en worden per week afgerekend.  Huisbezoeken zijn contant betaalbaar met mobiele bancontact of via overschrijving.

Prestaties van de logopedisten zijn betaalbaar binnen de 10 dagen via overschrijving.

Groepslessen zijn per reeks vooraf betaalbaar op het moment van inschrijving.  Enkel in geval van stopzetting omwille van medische noodzaak wordt er tot terugbetaling overgegaan na aanvatten van de reeks middels het uitschrijven van een tegoedbon. 

Alle andere prestaties zijn contact betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Motion Center en worden per prestatie afgerekend.

Ingeval van tussenkomst van het ziekenfonds worden de formulieren hiervoor bij betaling meegegeven aan de klanten en patiënten.

Een gemaakte afspraak die niet minstens 24 uur op voorhand wordt geannuleerd, wordt aangerekend.

Ingeval van laattijdige betaling zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten verschuldigd aan 10 % per jaar vanaf de vervaldag evenals een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10 % van de hoofdsom met een minimum van 25 euro en de werkelijke kosten van ingebrekestelling(en).

Alsdan worden alle geleverde prestaties ook onmiddellijk betaalbaar en opeisbaar.

Ingeval van laattijdige betaling is Motion Center gerechtigd om haar prestaties op te schorten tot aan algehele betaling van de prestaties.


Artikel 7: klachten;

Eventuele klachten of opmerkingen dienen middels aangetekend en gemotiveerd schrijven geuit te worden binnen de 8 dagen, bij gebreke waarvan de prestaties geacht worden aanvaard te zijn door klant en/of patiënt.


Artikel 8: privacy en verwerking persoonsgegevens;

Motion Center handelt conform de Wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Wet verwerking persoonsgegevens.  De persoonsgegevens van de klanten en patiënten worden uitsluitend verwerkt in het kader van de dienstverlening, klantenbeheer, facturatie en marketing.

De privacyverklaring van Motion Center is terug te vinden op haar website www.motioncenter.be.

De patiënt of klant heeft steeds het recht zijn persoonlijke gegevens na te kijken en te verbeteren en zich te verzetten tegen het gebruik van diens gegevens voor marketing.

Door middel van ondertekening van huidige algemene voorwaarden geeft de klant en/of patiënt zijn akkoord voor het gebruik van diens persoonsgegevens voor voormelde doeleinden.


Artikel 9: niet verzaking;

Het nalaten op gelijk welk moment de strikte toepassing te eisen van één of meer bepalingen van huidige algemene voorwaarden, kan in geen geval beschouwd worden als een verzaking en belet niet dat er nadien wel strikte toepassing van gevraagd kan worden.


Artikel 10: nietigheid;

Ingeval van nietigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden, wordt deze voor niet geschreven gehouden en vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

De nietigheid van een bepaling heeft geen gevolgen voor de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, die onverkort van toepassing blijven.


Artikel 11: toepasselijk recht en bevoegde rechtbank;

Ingeval van betwisting is enkel het Belgische recht toepasselijk en zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied waar de prestaties geleverd werden territoriaal bevoegd, zijnde het gerechtelijk arrondissement Leuven.

Privacyverklaring 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Motion Center BVBA, met ondernemingsnummer BE 0561.939.608 en met maatschappelijke zetel te 3300 Tienen, Gilainstraat 61-63 voor volgende doeleinden:

 • dienstverlening en behandeling;
 • klantenbeheer;
 • administratie;
 • facturatie;
 • marketing;

Volgende gegevens kunnen voor deze doelstellingen opgevraagd, opgeslagen, verzameld en verwerkt worden:

 • identificatie- en identiteitsgegevens;
 • rijksregisternummer;
 • gegevens ziekenfonds;
 • persoonlijke kenmerken;
 • medische gegevens;

Uw gegevens worden enkel aan derden verstrekt indien wettelijk verplicht of nodig voor een goede dienstverlening en dit aan:

 • arts;
 • ziekenfonds;
 • RIZIV;

Verder maken wij gebruik van een derde partij voor IT-doeleinden.

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor bovenstaande doeleinden.

Passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

U heeft steeds het recht uw persoonlijke gegevens na te kijken en te verbeteren.  U heeft ook het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens dan wel om de overdracht van uw gegevens te vragen.  

U kan zich verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor marketing, nieuwsbrieven of uitnodigingen.  Het volstaat hiervoor eveneens een mail te sturen naar info@motioncenter.be.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ons per mail contacteren.  U heeft ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie.

Motion Center behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring te wijzigen.Privacy & algemene voorwaarden.
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x